Damodar Mauzo

Mirage and other stories

Mirage and other stories

Rs. 199/-

First published in 1988, Rumadful is a delightful collection of short stories that capture a wide range of human emotions. In this collection, the author has also experimented with the science fiction genre, a bold step to take in Indian language fiction during the time it was published.

More info →
Umalle (उमाळे)

Umalle (उमाळे)

Rs. 300/-

जो भारतीय विचार केळयत आमची कालची आनी आयची पिळगी ल्हानाची व्हड जाली तो विचार मुळासकट हुमटावन उडोवपाचें एक दुश्ट अभियान लिपचोरयां चालू आसाताका लागून पुरोगामित्वाचे दिकेन फुडें वचपाचें सोडून आमी प्रतिगामित्वाक वेंगायतात काय कितें अशे विभ्रमीत आवतिकायेंत आयज आमी वावुरतातहें अशेंच उरल्यार अखंड भारताचें आमचें सपन भंगतलें आनी अभिव्यक्तीची गोमटी अंदिल्ल्यान भावी पिळगेची विज्ञाना वयली निश्ठा नश्ट जावन ती अंधश्रद्ध जातली हाचो हुसको दिसलेबगर रावनाभूतकाळ सांगता की अशा वेळार प्रागतीक विचारांचें भारतीय साहित्य लामणदिव्यांतले वातीवरी आमकां दिका दाखोवपाचें काम सातत्यान करीत आयलांआयजूय हो राष्ट्रव्यापी भारतीय विचार कसल्याच अभिनिवेशा बगर आनी भंया विरयत फुडें व्हरपाचें काम साहित्यच चड प्रभावी तरेन करताह्या भरवंशार दक्षिणायन अभियानाचे हे उमाळे…

More info →